Innkalling årsmøte 2023

Innkalling til årsmøte i ESCNB 2023


Etter en lang og tung sesong, ble avslutningen heldigvis en opptur. Vi er fremdeles et Premier League lag! Vi håper på videre opptur i 2023/24 sesongen.

Av ulike grunner har vi dessverre ikke klart å få gjennomført årsmøte i løpet av den hektiske våren.
Vi kaller derfor inn til årsmøte 2023, tirsdag 8.august kl 19.
Møtet gjennomføres digitalt på Zoom.

Kun medlemmer har adgang til årsmøtet.

På årsmøtet har deltakende medlemmer over 16 år en stemme. Det er ikke anledning til å møte ved fullmektig. Vedtak fattes med simpelt flertall. I tilfelle stemmelikhet gjør styreleders stemme utslaget (dobbeltstemme).

Eventuelle saker må være styret i hende senest 4 uker før årsmøtet.
Sendes på mail til helge@evertonfc.no

Innkomne forslag samt fullstendig saksliste legges ut på klubbens hjemmesider senest 2 uker før årsmøtet.


Valgkomiteen har startet sitt arbeid, og hvis noen ønsker å komme med forslag til styremedlemmer, må dette sendes til armandviik@gmail.com senest 2 uker før årsmøtet.


Agenda

1) Velge ordstyrer

2) Velge referent, og to personer til å undertegne protokollen

3) Godkjenne innkalling, samt saksliste (kommer to uker før årsmøtet)

5) Gjennomgang av regnskapet

6) Vedta budsjett herunder å fastsette kontingenten.

8) Behandling av innkomne saker, samt saker fremmet av styret

9) Valg ESCNB
- Valgkomiteen informerer

- Valg av styre

- Internrevisor ikke på valg i 2023
- Valgkomite ikke på valg i 2023Mvh

Styret ESCNB


Dokumenter til årsmøtet ligger i Filer her på nettsiden.